Club Facebookna Oerang Soenda

Urang Sunda Hudang Euy!!!

Nu Paruasa di Korea

Posted by Dendi Rustandi dina Séptémber 14, 2009


nu_paruasa

Ku KANG YA

”Kamari mah ampir meh-mehan bocor uing mah Mas,” ceuk Rudiat ka Jasmidi, nyebut Mas soteh pedah wae Jasmidi mah urang Indramayu.

”Wah….kade atuh, kumaha kitu make ampir bocor sagala Rud?” Ceuk Jasmidi bari anger lalangkarakan hareupeun tipi, ari panonna mah anger bae mencrong kana layar kaca, panasaran hayang nyaho panganggeusannana carita nu keur disiarkeun na tipi. ”Nyeta puguh ge euy, Sajangnim teu kira-kira nitah uing ngangkutan balok kai mangkibik-kibik. Teu digugu kumaha da puguh kadunungan sanajan enya eta teh lain bagean kuring, teu kuhanteu deuih si Sapta teu datang, gering cenah, teuing gering teuing akon-akon ketah,” walon Rudiat.

”Enya nya, jeung deui puasa taun ieu mah asa karasa pisan, asa leuwih beurat batan taun-taun samemehna nya Rud? Atawa karasa beda teh pedah ku urang bae kitu, pagawe kasar, kuli konstruksi, sigana moal karasa ku para pelajar jeung pagawe kantor KBRI mah meureun nya?” Ceuk Jasmidi, bari korejat hudang, gek diuk nyarande kana gulungan kasur, panon mah anger bae molotot kana layar tipi.

”Teuing atuh ah teu apal Mas, ngan nu jelas mah panan taun ieu mah puasana dina ahir musim panas jadi waktu beurangna meh sarua jeung di urang. Beda jeung taun-taun samemehna, komo basa bulan puasa na musim tiis mah ningan mani sakeudeung pisan waktu puasa teh, da puguh waktu beurangna ge panan leuwih sakeudeung batan waktu peuting,” walon Rudiat.

”Enya nya Rud, komo deui engke taun hareup atawa taun hareupna deui panan pasti puasa teh bakal pareng na musim panas. Kabayang ereng-erengan jaba panas jaba waktu beurangna leuwih panjang, tong boroning keur ngajalankeun puasa dalah mun keur teu puasa ge geuning urang sok weleh ari usum panas mah,” ceuk Jasmidi, kerelek heuay tayohna tunduheun.

”Ih puguh enya, geus puguh usum panas mah keur liburan, ningan sakola ge libur, lain keur gawe dur-duran siga urang,” Rudiat nempas.

”Lain Rud naha nya di Korea mah aya usum panas, usum tiis, usum semi, jeung usum gugur sagala, naha ari di urang euweuh, oge lilana waktu beurang jeung peuting teh di urang mah anger sarua nya! Jadi wae waktu puasa ge anger teu siga didieu mun pareng musim tiis waktu puasa teh kacida pondokna, atuh mun pareng usum panas waktu puasa teh kacida panjangna,” ceuk Jasmidi, bari jetrek remot tipi dipencet, tipi dipareuman ayeuna manehna malik ka Rudiat, sigana hayang ngobrol nu leuwih daria.

”Yey ari Mas Jasmidi, naha geus poho kana palajaran elmu bumi baheula basa keur di es em pe? Panan bumi teh dina enggoning muter ngurilingan panon poe teh henteu ajeg tapi miring da cenah aya gaya tarik tea,” walon Rudiat.

”Lah pararoho deui saya mah atuh Rud, boro-boro ngingetkeun palajaran elmu bumi sagala, mikiran sangkan teu katewak petugas, teu keuna ku rajia oge geus lieur, lain terus kumaha cik pedar atuh!” Ceuk Jasmidi bari diukna ngiser ngadeukeutan Rudiat.

”Tah panan posisi nagara urang mah aya ditengah, aya di ekuator atawa katulistiwa tea, jadi sanajan miring oge, anger bae jarak nagara urang mah jeung panon poe teh anger teu robah, numatak lilana beurang jeung peuting teh meh ampir sarua bae. Tah ari Korea mah beda Mas, panan Korea mah ayana lain di tengah, tapi beh luhur aya di belahan bumi bagian kaler, jadi posisina sakapeung jauh ti panon poe sakapeung deukeut. Tah mun mangsa jauh nya usum tiis tea, waktu peutingna leuwih panjang, oge sabalikna mun mangsa miring ngadeukeutan nya usum panas, jadi panan karasa panas pisan sanajan dibandingkeun jeung di urang oge, jaba waktu beurang teh teuing ku lila,” jawab Rudiat bari pepeta ku ramo-ramona nu dikeupeulkeun.

”Enya euy ilaing mah Rud calakan, tapi anger bae teu kabayang ah ku saya mah….he..he…he…,” walon Jasmidi bari nyerengeh.

”Wah…calakan ti endi Mas, mun enya ge calakan moal jadi TKI, komo deui TKI ilegal siga urang ayeuna nya. Tapi Mas, saha nu hayang atuh jadi TKI ilegal, da kahayang mah anger bae siga baheula, TKI legal. Tapi panan teuing ku hese meunang paspor anyar teh, da puguh paspor urang mah panan disita ku dunungan tiheula. Hese pisan cenah keur urang-urang mah meunang paspor anyar teh, beda jeung keur mahasiswa atawa pagawe kantoran. Basa si Supardi ka KBRI maksud rek ngurus nyieun paspor kalah der pasea diditu jeung patugas, kungsi ngadenge Mas?” walon Rudiat bari neuteup anteub beungeut Jasmidi.

”Nyeta kungsi saya ngadenge, tapi cenah ayeuna mah geus reformasi Rud, pagawe KBRI teh geus balageur, raramah, jeung tulaten, teu haok polotot teuing. Enya kitu nya euy? Mun enya teh hayang teuing saya mah Rud ka KBRI rek lahlahan nyieun paspor anyar,” walon Jasmidi sumanget.

Duanana terus seuri, seuri peurih. Geus nincak taun ka opat Rudiat jeung Jasmidi jadi TKI di Korea. Enya mimitina mah maranehna asup ka Korea teh jadi TKI legal, ngaliwatan penyalur tegana kerja, kontrak dua taun. Mangsa beak kontrak narah mulang, ngadon kabur jeung batur-baturna, jadi TKI ilegal tea. Pamikirna mun balik ka lemburna, Jasmidi di Loragung, Rudiat di Cidaun Cianjur, rek naon? Asa can kapikir ku pilakueun, sakitu ku haresenea neangan gawe teh, rek tani geus beak tanahna ge dijual dipake biaya jadi TKI ka Korea. Sanggeus jadi TKI ilegal, mimitina asa biasa, bebas, rek kamana-mana oge, tapi kaayeunakeun, bet ku heurin ngalengkah, rajia dimana-mana, mun kapanggih tinangtu bakal kadideportasina. Atuh, pikeun TKI ilegal saperti Jasmidi jeung Rudiat mah teu bisa majar kumaha, jadi teu bisa bebas, teu bisa ulin ka kota, teu bisa ruang-riung jauh ti pabrik tempat gawe, sabab geus loba kabejakeun loba nu ditewakan, boh na karena api bawah tanah, atawa di tempat-tempat rame sejenna.

Saperti poe ieu sanajan poe minggu, poe libur, mun basa keur jadi TKI legal mah maranehna bisa ka mushola di Guro atawa ka Masjid Raya Seoul, tapi ayeuna mah teu bisa kitu, ngan ukur bisa ngobrol di kamar panganjrekannana, atawa ngan ukur bisa ngulampreng teu pati jauh ti lingkungannana, ti kota Ansan. Mun sakalieun bener-bener hayang liar panan kudu naek taksi, da tara aya razia na taksi mah, mun naek taksi panan mahal biayana, lebar teuing duit meunang kumpal-kempil teh ari hayoh bae dipake tataksian mah, meureun moal aya gundukna.

”Kabayangkeun nya Mas di mushola Guro, meureun batur-batur mah ngarariung, aya nu tadarus, aya nu nyiapkeun keur buka bersama,” ceuk Rudiat.

”Ih puguh oge saya titatadi keur mikiran eta, enya da lain teu hayang atuh aub campur teh, tapi kumaha panan urang teh ayeuna mah geus jadi pendatang haram cenah ceuk dina surat kabar mah. Keuheul saya mah puguh Rud, mun geus aya nu nyebutkeun pendatang haram teh, naon haramna coba? Nu haram mah panan babi, naha urang disasaruakeun jeung babi, nyeri hate teh sakapeung mah Rud,” walon Jasmidi bari ngageri.

*

Nu dimpleng ku Rudiat jeung Jasmidi, mushola Guro, hiji wangunan ruko disewa ku para TKI ti urang Korea, biayana rereongan. Mushola teh pernahna di pasisian kota Seoul, lebah wates antara kotamadya Seoul jeung provinsi Gyeongi. Mushola teh sok rame mun poe saptu-minggu mah bubuhan TKI lalibur, komo ayeuna bulan puasa, loba pisan kagiatan.

”Iraha datang Kang Kardi?” ceuk Dasmirah bari anger memeres karpet. Nu ditanya Sukardi keur meresihan jandela kaca mushola jeung baturna.

”Ti kamari uing mah jeung Mas Pejo, Cep Uki, si Karjo, Asep Dolan, malah buka puasa ge didieu kamari teh bubuhan balik gawe jam dua beurang,” walon Sukardi.

”Ehm bagja nya Kang, bisa taraweh di mushola babarengan, lobaan peuting nu daratang teh Kang?” Ceuk Lasminah baturna Dasmirah.

”Loba, ngan baralik deui ka panganjrekannana, nu sarare di mushola mah aya meureunan dua welas urang mah,” Cep Uki mairan.

”Heueuh kudu mangpang-meungpeung nganjang ka dieu, ka mushola teh, enya meungpeung can jadi urang swasta tea, kudu sing garetol, geus swasta mah hese, hese liar da sieun keuna ku rajia tea,” ceuk Ceu Surti, TKI anu kaitung geus aya umuran.

”Naon swasta teh Ceu?” Asep Dolan TKI anyar teu pati ngartieun.

”Swasta teh nu ilegal tea ningan, nu geus teu boga paspor, sakapeung sok disarebut pendatang haram, teu satuju saya mah, ilegal-ilegal, haram-haram, beda deui nya?” Ceuk Mas Pejo.

”Ah dipikiran teuing atuh Mas, biarkan saja lah nu penting mah urang gawe sing bener,” walon Ceu Surti.

”Lain ieu teh acarana naon bae engke teh?” Cep Uki nanya.

”Enya panan rengse beberesih mushola terus urang sholat lohor bareng, rengse sholat mah urang reureuh heula bae atuh, tah engke sabada asar urang pangajian, terus buka bersama, taraweh, tadarus, terus balik deui bae ka pangajrekan sewang-sewangan, kumaha sapuk?” Ceuk Sukardi.

”Lain ari masakna iraha atuh?” Ceuk Nengsih.

”Nya masak mah atuh sabada reureuh lah, jeung deui bisa diselang-selang bari pangajian panan,” walon Ceu Surti.

”Lah ieu sajadah mani bararau belenok, cik atuh lalaki munsarare teh tong dibantalan ku sajadah, ku sarung bae,” ceuk Sobariah bari ngebutan sajadah.

”Teuing lalaki mah tara ngadahdir, awewe tah,” Jang Kirman mairan.

”Yey awewe mah tara sare dipatengahan mushola sok diruang administrasi sakapeung sok di dapur, tara wani didinya ih…geus puguh loba jalu,” walon Sobariah bari ngadelek.

”Sajangnim ilaing tara nanaon mun ilaing puasa Sep?” Ceuk Jang Kirman ka Asep Dolan.

”Nyeta puguh kukulutus bae, pokna, nanaonan make puasa sagala cenah. Mun puasa hartina teu dahar, mun teu dahar atuh moal aya tanaga, mun kurang tanaga atuh gawe jadi lendo antukna produktivitasna rendah cenah. Keuheul uing ge, tapi panan uing teh keur puasa teu meunang keuheul,” walon Asep Dolan bari nyerengeh.

”Enya, loba pisan urang Korea anu teu ngartieun naon ari puasa teh, ari kituna mah rek ngarti timana atuh, agama ge loba nu teu bogaeun,” Sukardi mairan.

”Kuduna mah depnaker teh ngajelaskeun ka urang Korea yen TKI mah lolobana muslim anu taat, muslim nu sok paruasa, meh aya pengertian antara Sajangnim jeung pagawe, bener teu?” Sobariah mairan.

”Bener, malem kamari mah si Sutirah nelepon, ngagukguk ceurik, cenah diancam ku Sajangnimna, mun anger keukeuh puasa cenah bakal dikaluarkeun gawena. Atuh si Sutirah teh eleh deet, basa mangsa dahar beurang teh manehna buka bae ngilu dahar jeung pagawe sejen nu lain muslim,” Lasminah cacarita mani daria.

”Wah…eta mah si Sutirahna bae kurang iman, kuduna mah bertahan atuh, disingsieunan rek dikaluarkeun teh kalah ka langsung buka,” Karjo mairan.

”Lain kitu Karjo, nasib jelema teh teu sarua, ente mah untung boga dunungan bageur tur geus ngarti, sigana dunungan si Sutirah mah can ngartieun meureunan. Numatak ceuk didieu ge, pamarentah Indonesia, naha KBRI atawa depnaker kudu berperan, kudu bisa ngajelaskeun yen TKI teh kudu puasa di bulan suci. Pamarentah teh kakara bisa ngabebenjokeun ku nyebut pahlawan devisa ka urang-urang teh. Ari hal-hal nu nyangkut kahirupan TKI teu diurus, jaba mun balik ka lembur di palak di Sukarno-Hatta,” Sobariah noroscos bangun nu kagugah dadasar hatena. Pok deui manehna ngomong.

”Da mun aya tempat gawe di lembur mah moal jor-jor ka Korea, dilembur mah sanajan gawe beurat ge bebas-bebas atuh ngajalankeun ibadah.”

”Heup-heup Neng Sobariah anu geulis, ulah kabawa nafsu, sing emut urang teh puasa,” ceu Surti ngelingan.

”Untung Sajangnim kuring mah bageur euy, ngartieun yen TKI mah loba nu puasa, bubuhan eta meureun geus kungsi cicing di Cikarang,” ceuk Karjo.

”Enya gede milik maneh mah, matakna ulah maido kana nanasiban si Sutirah nya,” ceuk Sobariah ayeuna mah leuleuy.

”Kumaha atuh ketak urang,” ceuk Asep Dolan.

”Ke geura urang ngirim email ka KBRI, sugan bae ditanggapi nya,” ceuk Mas Pejo.

”Satuju lah Mas satuju,” ampir meh bareng.

”Mudah-mudahan bae atuh puasa urang mah bakal gede ganjaranana, da geuningan tantangannana ge gede pisan, geus puguheun ku gawe, da sanajan teu keur puasa ge gawe teh beurat. Oge ku tantangan ti Sajangnim nu can ngarti, oge tibabaturan nu lain muslim, saperti urang Vietnam, Thailand, Philiphina, mani sok rajeun ngaharajakeun pisan ngabibita mangsa dahar beurang teh ningan. Oge gogoda di luar, di jalan, warung kadaharan sing pelenghir, nu barang dahar dimana mana, beda pisan jeng di Indonesia mangsa bulan puasa, lain kitu batur?” Ceuk Sukardi.

”Amin, amiiiinnn…,” kabeh reang. Sakedapan simpe, sewang-sewangan jongjong kana pagaweanana, aya oge nu gawe bari ngumbar lamunan.waa

Ceu Surti ka dapur mushola maksud rek ngilikan bahan kadaharana pikeun engke buka puasa. Beas, sayuran, bubuahan, kueh-kueh, jeung inuman geus sadia. Sanggeus ti dapur sup Ceu Surti ka ruangan administrasi, buras-beres, susuratan dientepan, komputer dielapan, bray mukakeun jandela, breh taman anu kacida resikna katempo. Dina bangku, dina handapeun tangkal kembang aya sapasang rumaja diukna pagegeye. Ret ka lebah bangku nu di juru taman, aya aki-aki jeung nini keur nyuruput inuman. Beulah ditu aya nonoman keur ngelepus udud bari maca koran. Barudak katara keur arulin bari ngambeng es krim, bangun nu galumbira. Maranehna, kabeh jalma-jalma nu aya di taman, teu ngalartieun yen di ruko na lante dua, nu disulap jadi mushola, aya jalma-jalma nu paruasa, nu keur ibadah ka Allah Ta’ata.***

Advertisements

Saurang nu Mairan to “Nu Paruasa di Korea”

  1. Dang Awal said

    Aslm….ti ahir juni dugika awal agust abdi tugas k korsel untung na masih awal2 musim panas, kabayang pami ayeuna d ditu keneh mereunan sami ngaraosan shaum d dtu, mugi dulur2 urang sadayana…nu ngalaksanakeun shaum d korsel sing dipaparin kakuatan sangkan tiasa ngalaksanakeun shaum dugika rengse sabulan penuh,,amin ya robbal alamin…

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: